Untitled [2] 

Bà Vũ Hồng Tiến - Chuyên gia tư vấn tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị chuyên đề.