Dịnh vụ công 

Tên thủ tục: Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

 Để thực hiện thủ tục này bạn cần tải các file mẫu về kê khai, sau đó nạp từng file vào từng mục tương ứng rồi gửi đi.

Bộ hồ sơ bao gồm 05 file:

- ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG

- TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG

- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ-QC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

- TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

- CÁC MỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP TRƯỜNG

Số hiệu Tên tài liệu Tải về
TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ-QC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG
CÁC MỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP TRƯỜNG