Dịnh vụ công 

Tên thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

Để thực hiện thủ tục này bạn cần tải các file mẫu về kê khai, sau đó nạp từng file vào từng mục tương ứng rồi gửi đi.

Bộ hồ sơ bao gồm 05 file:
- ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
- TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
-NHỮNG LUẬN CHỨNG KHẢ THI
- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ-QC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
- CÁC MỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP TRƯỜNG
Số hiệu Tên tài liệu Tải về